Show Menu Menu toggle Close toggle Show Menu Search toggle Close toggle
Vijver © Thierry de Coninck

Woordenlijst

Verklarende woordenlijst

Een verklarende woordenlijst kunt u consulteren via de Natura2000 website of via https://www.natura2000.vlaanderen.be/begrippen.

 

Afkortingen

AEA        ammoniak-emissiearme stalsystemen

ANB       Agentschap voor Natuur en Bos

BBT        Beste Beschikbare Technieken

GOI        Gewestelijke Overleg Instantie

IHD         Instandhoudingsdoelstelling

INBO      Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

KDW      Kritische depositiewaarde

MER       Milieueffectenrapport

OP          OverlegPlatform

PotNat   Potentiële Natuur; model INBO

PW         Praktische Wegwijzer

SBZ         Speciale BeschermingsZone

VEN        Vlaams Ecologisch Netwerk

VLOPS    Vlaamse versie van het Operationeel Prioritaire Stoffen model

VMM     Vlaamse Milieumaatschappij

ZZM       Zoekzonemodel